• Shkolla Verore si Shkollë 2021
Regjistrimi dhe Kushtet e Përgjithshme
Regjistrimi nënkupton pranimin e kushteve të përgjithshme.

Shkolla Verore si Shkollë është dizajnuar për studentët e artit pamor, historisë së artit, studimeve kuratoriale, arkitekturës, skenografisë dhe filmit, muzikës, sociologjisë, antropologjisë, filozofisë si dhe për artistët, arkitektët, kuratorët, dizajnerët, muzicientët, filozofët, shkrimtarët dhe të interesuarit e tjerë për art, arkitekturë, dizajn, muzikë, shkrim, publikim dhe arsim në art.

Gjuha e mësimit dhe ligjeratave është gjuha angleze.

Programi mbahet nga 2 – 15 gusht, 2021.

Çertifikata e ekuivalencës
Në përfundim të secilit kurs, studentëve do të ju lëshohet çertifikata që konstaton ekuivalencën e kredive të Sistemit Europian për Transferimin dhe Akumilimin e Krediteve (ECTS) nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Kosovë dhe École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) de Lyon, Francë.

Çertifikata e ekuivalencës ju lëshohet pjesëmarrëseve të regjistruar që kanë demonstruar kompetencat, rezultatet nga mësimi dhe puna që ndërlidhet me ekuivalencën e kreditëve ECTS të çertifikuar nga kurrikula e ENSBA Lyon, Francë. Punëdhënës, fakultete dhe shkollat e nivelit të lartë të studimeve mund të zgjedhin ta pranojnë këtë çertifikatë si zëvendsim i kreditëve ECTS.

Pagesa e regjistrimit në kurset e Shkolla Verore si Shkollë

Pagesa e regjistrimit për pjesëmarrje në kurset e Shkolla Verore si Shkollë është 300€.

Shpenzimet për transferin bankar duhet të mbulohen nga pjesëmarrësi.

Kushte të veçanta aplikohen për Alumni-t e Shkollës Verore si Shkollë.

Pagesa për pjesëmarrje duhet të kryhet pasiqë të keni pranuar konfirmimin me shkrim që jeni regjistruar nga SSAS. Pagesa përfshin pjesëmarrjen në kurset dhe certifikatat. Pagesa nuk përfshin shpenzimet e materialeve individuale, pajisjet personale, ekskurzione, akomodim apo shpenzime të udhëtimit.

Pranimi final në kurs do të konfirmohet pasi që të kemi pranuar konfirmimin e pagesës së plotë.
Bursat janë në dispozicion për pjesëmarrësit nga Kosova.
Një numër i kufizuar i bursave janë në dispozicion për pjesëmarrësit ndërkombëtarë.

Anulimi
Në rast të anulimit: para datës 15 maj 2021, pagesa për studentët e regjistruar rimbursohet. Anulimi pas kësaj date nuk siguron rimbursimin e pagesës së pjesëmarrjes.

Sigurimi
Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë nuk mbahet përgjegjëse për aksidentet, vjedhjet, apo ndonjë dëm tjetër që mund të shkaktohet gjatë programit të Shkolla Verore si Shkollë.

Mbrojtja e të Dhënave
Të dhënat e juaja personale nuk do të përdoren në asnjë mënyrë, përveç për procedurat administrative të pjesëmarrjes dhe regjistrimit në Shkolla Verore si Shkollë. Ju me regjistrim pranoni që dokumentacioni i prodhuar gjatë Shkolla Verore si Shkollë, duke ju përfshirë në fotografi, audio dhe video inçizime, mund të publikohet dhe të përdoret për qëllime të promovimit të programit.